Критерії розподілу дебіторської заборгованості

8 min read

В даній статті спробуємо розібратися в критеріях розподілу дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на поточну та довгострокову згідно вимог П(с)БО України. Впевнений, що практично усі бухгалтери, почавши читати дану статтю, одразу ж подумають: «А що ж тут розбиратися? Адже давно всім відомо, що заборгованість з очікуваним терміном її погашення протягом 12 місяців є поточною, а вся інша – довгостроковою». Погодьтеся, ми всі звикли виходити саме з цього при складанні фінансової звітності та/або її аудиті. Однак, насправді, норми чинних П(с)БО – далеко не такі однозначні. Здивовані?  Давайте подивимося, що ж нам з цього приводу говорить П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Згідно п. 4 даного П(с)БО, поточною дебіторською заборгованістю є «сума дебіторської заборгованості,  яка виникає в ході нормального операційного циклу  або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу», в той час як довгострокова дебіторська заборгованість – це «сума дебіторської заборгованості,  яка не виникає в  ході  нормального  операційного  циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу». На перший погляд – нічого нового, однак давайте звернемо увагу на два непримітні сполучники в цих визначеннях: «або» і «та».  Їх наявність говорить нам про наступне: для визнання дебіторської заборгованості довгостроковою необхідне виконання одночасно двох умов, в той час як для визнання заборгованості поточною достатнім є виконання хоча б однієї з умов. Зважаючи на це, ми приходимо до парадоксального висновку: згідно п. 4 П(с)БО 10, дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу, повинна класифікуватися в обліку як поточна незалежно від термінів її погашення (до 12 місяців з дати балансу чи після цього періоду). Формулювання «… виникає в ході нормального операційного циклу», на наше переконання, покликане зорієнтувати читача в тому, від яких саме операцій виникла та чи інша дебіторська заборгованість – від операцій, здійснених підприємством «в ході нормального операційного циклу», або ж поза його межами. Тобто, це формулювання жодним чином не визначає часові рамки виникнення та/або погашення такої заборгованості (часові рамки чітко зазначені в других частинах визначень поточної та довгострокової заборгованостей – після тих самих сполучників «або» і «та»). Визначення поняття «нормальний операційний цикл» чинне законодавство не містить (на відміну від «операційного циклу», визначення якого наведене в п.3 П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). На наш погляд, фраза «… в ході нормального операційного циклу» означає «… в рамках звичайної (типової для підприємства) господарської діяльності». Звичайно ж, стосовно можливих варіантів трактування значення й розуміння цієї фрази можна дискутувати, однак з чим дискутувати точно неможливо – так це з тим, що дана фраза не має жодного відношення до визначення часових рамок погашення тієї чи іншої заборгованості.

Виникає запитання: а що ж робити з таким парадоксальним висновком (як відображати в фінансовій звітності подібну дебіторську заборгованість)? Адже, незважаючи на всю його парадоксальність, важко не погодитися з тим, що він абсолютно відповідає «букві закону» (вимогам П(с)БО 10). На наш погляд, в даній ситуації бухгалтер/аудитор може керуватися нормами того ж таки згаданого вище П(с)БО 1. Так, в Балансі підприємства довгострокова дебіторська заборгованість має відображатися в складі необоротних активів, а поточна – в складі оборотних. Згідно п. 3 цього П(с)БО, оборотними активами є «гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу» – тобто, на відміну від П(с)БО 10, в визначенні оборотних активів використовуються чіткі часові рамки: «…протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців…». Таким чином, дебіторська заборгованість, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу (випадки, коли операційний цикл є більшим 12 місяців ми в даній статті свідомо проігноруємо), згідно П(с)БО 1 має бути віднесена до оборотних активів незалежно від того, виникла вона «в ході нормального операційного циклу» чи ні. Відповідно, заборгованість, яка не відповідає цим критеріям, відображається в Балансі в складі необоротних активів.

Директор Аудиторського напрямку
Сертифікований аудитор
Сафінський Віктор

Поділитися:

Інші новини

Меню