Нові вимоги та відповідальність директора згідно з новим законом про ТОВ

7 min read

З 17.06.2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 року, яким вносяться значні зміни та нововведення в порядок створення, організації діяльності, взаємовідносин між засновниками та припинення ТОВ.

Особливу увагу варто приділити новим положенням в сфері регулювання діяльності ТОВ, які стосуються нових вимог та відповідальності виконавчого органу – директора.

Як уже багато де зазначалося, однією із новел закону є введення поняття «значний правочин». Відповідно до п.2 ст.44 Закону «Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників».

Отже, у разі укладення будь-якого договору купівлі/продажу, надання/отримання послуг, виконання/отримання робіт тощо на суму, що перевищує 50% вартості чистих активів ТОВ згідно даних балансу на кінець попереднього кварталу, для укладення такого договору потрібно отримати згоду від Загальних зборів учасників ТОВ.  При цьому, звертаємо Вашу увагу, що у разі поділу такого правочину на декілька окремих договорів з метою зменшення суми правочину, згода Загальних зборів все-одно має бути отримана, оскільки згідно п.4 ст.44 «Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним».

Тобто, перед підписанням будь-якого договору, директор має перевірити, чи не відноситься такий правочин до значних та чи не потрібно спершу отримати згоду від Загальних зборів учасників.

У разі невиконання зазначеної вище вимоги такі договори можуть бути визнані недійсними в судовому порядку, а посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

Відповідно до Перехідних положень Закону протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю. Виходячи із зазначеного, директору потрібно вже зараз отримувати згоду Загальних зборів на правочини згідно зазначеного вище незалежно від того, чи внесені зміни до Статуту.

Інша новина для директора ТОВ – це так званий «конфлікт інтересів», який може призвести фактично до звільнення директора з його посади.

Так, відповідно до ст.42 Закону при обранні на посаду посадова особа (директора) товариства зобов’язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п’ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов’язана повідомити про це товариство. При цьому поняття афілійованих осіб беремо з ЗУ «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008:

– члени сім’ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

– юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

– фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою.

Більше того, як тільки директору стане відомо про конфлікт інтересів, він повинен протягом двох днів письмово повідомити про це наглядову раду товариства (у разі утворення) та усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

Якщо цього не зробити, то згідно з п.8 ст.42 Закону це може бути  підставою для розірвання товариством договору (контракту) з директором без виплати компенсації.

Окремо заслуговують уваги також положення ст.40 Закону стосовно суміщення діяльності директора та ФОП. Так, згідно п.5 ст.40 Закону, директор товариства без згоди Загальних зборів не може:

– здійснювати підприємницьку діяльність як ФОП аналогічну діяльності товариства,

– бути директором іншого товариства, яке здійснюється аналогічну діяльності товариства.

Знову ж таки, порушення цих вимог може бути  підставою для розірвання товариством договору (контракту) з директором без виплати компенсації.

Тож, щоб уникнути непорозумінь та неприємних ситуацій у взаємовідносинах з директором, радимо засновникам ТОВ одразу прописувати зазначені умови в трудових договорах (контрактах) з директором.

Також радимо Вам почитати статтю стосовно загальних змін, які були новий Закон про ТОВ, а також статтю, в якій наша колега детально розказує про зміни в корпоративному договорі ТОВ у відповідності до нового Закону.

Поділитися:

Інші новини

Меню